Krytie podnikateľských rizík
Pomôžeme vám zabezpečIť kapitál

pre rozvoj vášho podnikania

KRYTIE PODNIKATEĽSKÝCH RIZÍK

Ochránime Vaše podnikanie pred možnými hrozbami. Častokrát je výhodné byť prezieravý v podnikaní.

Na to slúži dobre koncipované poistenie pre podnikateľov. Zameriavame sa prioritne na nasledujúce segmenty vo Vašej firme.

POISTENIE MAJETKU

Poistenie majetku je jedným z najzákladnejších druhov poistenia, ktorého cieľom je ochrániť majetok určený k prevádzkovaniu podnikateľskej činnosti pred možnými finančnými stratami, ktoré vzniknú jeho poškodením alebo zničením.

POISTENIE STROJOV A ELEKTRONIKY

Stroje a elektronika ako zariadenia vybavené mechanickými a elektronickými prvkami sú určené najmä pre pracovné výkony. Preto je príčina možného vzniku škôd širšia ako u iného majetku. Jedná sa o riziká prichádzajúce ako zvonku, napríklad chyba obsluhy, tak aj z vnútra, napríklad škody vzniknuté prepätím alebo skratom.

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

Každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnych povinností. Nie je podstatné, či bola škoda spôsobená konaním, nečinnosťou alebo vzťahom. Fyzická alebo právnická osoba zodpovedá za škody spôsobené tretej osobe na zdraví, živote a majetku, a aj za škodu spôsobenú inak.

POISTENIE POHĽADÁVOK

Dodávky tovaru alebo poskytovaných služieb na zahraničných a tuzemských trhoch so sebou prináša rad rizík. Poistenie pohľadávok kryje nezaplatenie za tovar alebo služby zo strany odberateľa z dôvodu platobnej neschopnosti či platobnej nevôle.

POISTENIE PROFESNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

Poistenie profesnej zodpovednosti je určené podnikateľom, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť alebo vykonávajú ekonomické a právne profesie, prípadne niektoré iné odborné činnosti, tzv. slobodné povolania, pri ktorých sú vystavení rizikám spojeným s možnosťou chyby s následkom škody, spôsobenej voči tretej osobe na zdraví a na veci, najmä im však hrozí tzv. čistá finančná škoda.

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZAMESTNANCOV ZA ŠKODY SPÔSOBENÉ ZAMESTNÁVATEĽOVI

Poistenie zodpovednosti zamestnanca je krytie škody, ktorú zamestnanec spôsobil svojmu zamestnávateľovi pri výkone povolania neúmyselným porušením pracovných povinností. Zamestnávateľ má právo domáhať sa náhrady škody až do výšky 4-násobku priemerného mesačného zárobku!