NBS pritvrdzuje podmienky hypotekárnych úverov

16. marca 2018

 

 

 

 

Národna banka Slovenska oznámila ďalšie sprísňovanie podmienok poskytovania úverov, a to aj napriek tomu, že tieto pravidlá sa len nedávno upravovali. Súčasná situácia na trhu si vyžaduje ďalšie zmeny. Tie sa budú dotýkať stavu zadlženosti žiadateľov o hypotekárny úver.

Nadmerné zadlžovanie domácností na Slovensku bolo nielen v znamení lacných úverov a nízkych percent, ale aj zmenou životného štýlu a vnímania ľudí. Podľa vyjadrení NBS: „Hlavným dôvodom je rýchly rast zadlženosti domácností. Úvery slovenských domácností presiahli koncom minulého roka 38 % hrubého domáceho produktu (HDP). Rast týchto úverov bol v posledných rokoch jednoznačne najrýchlejší v rámci EÚ. Ešte v roku 2009 bola zadlženosť našich domácností druhá najnižšia v strednej a východnej Európe. Odvtedy sa viac ako zdvojnásobila a dostala sa na najvyššiu úroveň v regióne.“

Slovenské domácnosti by mali získať reálnejší pohlad na stav svojich financií a nenechať sa zlákať na lacné úvery. Ďalej NBS totiž upozorňuje: „Zadlženosť rastie pri súčasných veľmi nízkych úrokových sadzbách nadmerným tempom. Domácnosti s príliš vysokým dlhom v porovnaní s ich príjmom môžu mať neskôr vážne problémy so splácaním týchto úverov. A ak takýchto prípadov bude veľa, vážne problémy sa môžu dotknúť finančného sektora a aj domácej ekonomiky ako celku.“

Novo zavádzané pravidlá budú aplikované na nové úvery určené na bývanie a taktiež hypotekárne úvery. Pri už existujúcich úveroch budú platiť pôvodné podmienky, avšak v prípade, že príde k navýšeniu úveru pri refinancovani, budú sa naň vzťahovať nové prísnejšie podmienky.

Už dlhši čas Národná banka avizuje, že pracuje na spôsobe, ktorým by mohla do systému zapracovať ukazovateľ celkového zadlženia klienta (tzv. DTI). Tento ukazovateľ funguje na báze komparácie výšky dlhu klienta a jeho celkový ročný príjem. A teda sa každý úver berie do celkovej zadlženosti. Ďalej do ukazovateľa celkového zadlženia klienta patria aj kreditné karty ako aj prečerpania na bežných účtoch (hoci povolené). A nové prísnejšie podmienky budú vychádzať práve z DTI.

Takže v súlade s predstavovanými pravidlami dôjde k obmedzeniu poskytovania úverov, takých, pri ktorých faktor DTI bude predstavovať osem násobné prekročenie ročneho príjmu v čistom. NBS ďalej hovorí: „Od 1. júla 2018 bude môcť túto hodnotu presahovať 20 % nových úverov. Je to prakticky rovnaká úroveň, akú banky poskytujú aj v súčasnosti. Od 1. júla sa teda neočakáva v podstate žiaden dopad. Tento podiel sa bude postupne znižovať. Od 1. apríla 2019 budú môcť veritelia stále poskytovať 5 % úverov, ktoré presahujú úverový strop.“

Sprísňujú sa aj podmienky v súvislosti s ukazovateľom loan-to-value (LTV), ten sa zameriava na podiel celkovej výšky hypotéky a hodnoty nehnuteľnosti. Od júla 2018 sa zníži podiel úverov na 35 % pri úveroch, ktoré budú poskytnuté v rozmedzi 80 – 90 % z celkovej hodnoty nehnutelnosti. Pričom tento trend sa bude len sprísňovať, a od 1.4.2019 sa očakáva maximálny podiel 20 %.

Najvýraznejšie sa to prejaví pri úveroch poskytovaných na bývanie zrejme až v roku 2019. NBS dalej upozorňuje:. „Nový limit by mal mať dopad najmä na úvery, ktoré sú neprimerane vysoké vo vzťahu k príjmom domácnosti. Týkať sa to bude najmä úverov na bývanie, ktoré sú v porovnaní s príjmom žiadateľov o úver neprimerane vysoké. Spotrebiteľské úvery budú ovplyvnené iba v prípade, že domácnosť už má aj úver na bývanie. Nové zmeny sa prakticky nedotknú poskytovania spotrebiteľských úverov klientom, ktorí zatiaľ nemajú žiaden úver.“

Na zhrnutie, spomínané opatrenia budú čiastočne v planosti od 1. júla 2018, a celý okruh zmien bude účinný od 1. októbra 2018.

Investovanie pre deti

Každý rodič sa snaží dať svojim deťom to najlepšie. V snahe zaistiť im lepšiu budúcnosť rieši veľa otázok ohľadom správneho druhu sporenia. V dnešnom článku si ukážeme výhodnejšie alternatívy tvorby kapitálu pre deti.