Ako na životné poistenie jednoducho a bez problémov?

Ako na životné poistenie jednoducho a bez problémov?

Životné poistenie je jednou z kľúčových oblastí osobných financií. Podstatné je jeho správne nastavenie, vďaka ktorému môžete zabezpečiť seba a svoju rodinu, ale tiež poriadne ušetriť. Na čo si dať pri životnom poistení pozor a čomu sa radšej zďaleka vyhnúť?

Aká je podstata životného poistenia?

Poistenie môžeme zo všeobecného hľadiska rozdeliť na životné a neživotné. Neživotné poistenie sa vzťahuje najmä na majetok (napríklad dom, byt či auto) a tiež kryje riziká pri cestovaní alebo bežné zdravotné riziká. Ide teda o situácie, v ktorých hrozí predovšetkým ujma na majetku.

Cieľom životného poistenia je ochrana pred skutočne závažnými situáciami, akými je invalidita, kritické choroby či smrť poistenej osoby. Vďaka životnému poisteniu sa vy, alebo vaši blízki, vyhnete serióznym, častokrát existenčným problémom. V tomto článku stručne zhrnieme všetko podstatné, čo by ste mali o životnom poistení vedieť.

Sústreďte sa na veľké riziká. Čo určite nesmie chýbať?

V kontexte životného poistenia rozlišujeme veľké a malé riziká. Za malé riziká považujeme pripoistenia, ktoré slúžia ako kompenzácia či bolestné pri nešťastných situáciách, ktoré ale neohrozujú fungovanie vás a vašej rodiny. Ide najmä o rôzne úrazy, operačné zákroky či pobyt v nemocnici.

K poistným udalostiam pri veľkých rizikách vďakabohu nedochádza často. Keď k nim však dôjde, celkom určite to znamená skutočný problém pre vás (ako poistenca) a pre vašich blízkych. Riziko „seriózneho problému“ sa znásobuje s rastúcou zodpovednosťou. Úmerne s ňou by mala prirodzene rásť aj výška poistného krytia. Čo tým myslíme?

Pokiaľ ste od vášho príjmu závislí „iba“ vy a na krku nemáte žiadne záväzky, v prípade neschopnosti zarábať vám stačí pokryť vlastnú réžiu. Ani tu však netreba mať ružové okuliare – v prípade invalidity, závažnej choroby či úrazu vaše výdavky môžu dramaticky narásť.

Ak však splácate hypotéku a živíte rodinu, strata príjmu predstavuje zásadný problém. Myslíme, že nemusíme vysvetľovať dôsledky, ktoré môžu končiť až pri exekúciách. Preto je veľmi dôležité poistiť sa dostatočne. V opačnom prípade môže poisťovňa krátiť poistné plnenie, alebo k nemu nemusí dôjsť vôbec. Vo všeobecnosti platí, že za dobré životné poistenie môžeme považovať také, ktoré v prípade poistnej situácie poskytne vám (či v prípade smrti vašej rodine) dostatok peňazí na život, na aký ste zvyknutí, a dostatočné prostriedky a vyplatenie vašich záväzkov.

Ktoré riziká zaraďujeme medzi veľké a treba ich mať poistené za každých okolností?

  • Smrť
  • Trvalé následky úrazu
  • Invalidita
  • Kritické choroby

Poistenie smrti slúži na krytie záväzkov v prípade úmrtia. Záväzkami nemyslíme iba zostatok hypotéky a nesplatené dlhy. Patria sem aj náklady spojené s výchovou detí, náklady na chod domácnosti a podobne. Ide teda o poistenie, pri ktorom zabezpečujete svojich najbližších. Smrť sa dá poistiť dvoma spôsobmi, a to s klesajúcou poistnou sumou (čo ideálne kopíruje napríklad zostatok na hypotéke, ale tiež dospievanie detí) a s konštantnou poistnou sumou. Suma, ktorú poisťovňa v prípade smrti vyplatí, sa premietne aj do výšky poistného. Pri jej nastavovaní treba zohľadniť viacero faktorov, najmä výšku majetku, investícií a rezerv, prítomnosť dlhov či vek detí.

Invalidita je ďalším z rizík, na ktoré za žiadnych okolností netreba zabúdať. Dalo by sa považovať za najdôležitejšie, nakoľko pri nej človek zostáva bez príjmu a vo väčšine prípadov súčasne drasticky rastú jeho výdavky. Pri poistení invalidity si môžete vybrať jednorazové vyplatenie zvolenej poistnej sumy alebo mesačnú rentu. Každá z možností má svoje pre a proti, no zároveň treba mať na pamäti, že ide o jedno z najdrahších poistení, a pri jeho nastavovaní treba byť obzvlášť opatrný.

Poistenie trvalých následkov úrazu sa netýka iba športovcov či adrenalínových nadšencov. Nehoda sa môže stať každému z nás. Pri poistení trvalých následkov úrazu sa ponuky jednotlivých poisťovní pomerne dosť líšia. Odporúčame vám preto dôsledne čítať poistné zmluvy.

Pri poistení civilizačných (kritických) chorôb vám poisťovňa vyplatí poistnú sumu hneď v prípade, že by vám diagnostikovali jedno z ochorení na zozname. Najčastejšie ide o rakovinu, ktorá tvorí až polovicu z nahlásených poistných udalostí. Do zoznamu všetkých poisťovní patrí tiež infarkt, mozgová mŕtvica či skleróza multiplex. Smutnou pravdou je, že verejné zdravotníctvo zďaleka neprepláca všetky lieky. Napríklad pri rakovine to nie je ani polovica zo zoznamu inovatívnych liekov, ktoré sú na trhu k dispozícii. Práve preto je dobré byť poistený, pričom odporúčame poistnú sumu vo výške minimálne 10 000€.

Krytie menších rizík ako bonus?

Pri malých rizikách je veľmi dôležité priorizovať a zvážiť, čo skutočne potrebujete pripoistiť. Samozrejme, dostať peniaze za pobyt v nemocnici či natiahnutý sval je príjemná forma bolestného, otázne však je, či stojí za navýšenie vášho poistného. Určite týmto nezatracujeme poistenie malých rizík, skôr len upozorňujeme, že treba nájsť mieru. V niektorých prípadoch je výhodnejšie peniaze investovať a mať z nich úžitok, aj keď sa vám žiadny úraz neprihodí.

Poistenie práceneschopnosti je špeciálnym pripoistením, nakoľko sa oplatí iba v konkrétnych prípadoch. Tejto téme sa venujeme v samostatnom článku.

Poistenie PNky. Kedy sa oplatí?

Zabudnite na investičné a kapitálové životné poistenie

Aj keď nie sme zástancovia zovšeobecňovania, investičné či kapitálové životné poistenie je v drvivej väčšine prípadov absolútne nevýhodný produkt. Ide o prežitok z dôb minulých, ktorý však v poistných zmluvách pretrváva dodnes. Ak máte uzatvorené IŽP alebo KŽP, odporúčame vám prečítať si článok, v ktorom sa tomuto problému venujeme podrobne.

Článok: Pasca menom investičné životné poistenie

Predíďte zbytočným chybám a ušetrite

Z praxe vieme, že veľa klientov má životné poistenie nastavené zle, a to z viacerých dôvodov. Vo väčšine prípadov ide o staršie zmluvy, ktoré nikto dlhšiu dobu neoptimalizoval. To predstavuje problém, nakoľko životná situácia klientov sa časom mení a na trhu sa objavujú výhodnejšie produkty.

Zle nastavené poistenie môže mať za následok, že poisťovňa vám nezaplatí plnú sumu. V najhorších prípadoch vôbec nemusí dôjsť k poistnému plneniu, a to v momente, keď to budete potrebovať najviac. V opačnom prípade sa môžete dostať do situácie, v ktorej platíte za zbytočné pripoistenia. Ak by ste tieto peniaze investovali, na konci dňa z nich pokryjete menšie riziká a zostane vám aj niečo navyše.

Životné poistenie je teda veľmi individuálna oblasť financií, ktorú netreba brať na ľahkú váhu. Ak si chcete byť istí, že to vaše je nastavené optimálne, platíte primeranú sumu a vy, vaši najbližší aj vaše záväzky sú dostatočne kryté, neváhajte využiť možnosť bezplatnej konzultácie.

Vizuály: Canva

Máte svoje životné poistenie nastavené správne?

Máte svoje životné poistenie nastavené správne?

Správne nastavené životné poistenie je rovnako dôležité ako samotný fakt, že poistenie máte. Ak túto oblasť zanedbáte, môžete čeliť celému zoznamu nepríjemných situácií, akými je napríklad krátenie poistného plnenia, v horšom prípade aj odstup od zmluvy zo strany poisťovne. V tomto článku sa pozrieme na životné poistenie v kontexte zdravia klienta. Vysvetlíme, ako funguje predchorobie a predbežné ocenenie zdravotného stavu. Posvietime si na to, čo od vás poisťovňa môže vyžadovať, ale aj na to, aký je správny postup uzatvárania životnej poistky v kontexte zdravia.

Ako vplýva zdravotný stav na životné poistenie?

Všetky poisťovne spája jednoduchý princíp – musia byť schopné dodržiavať poistné plnenie, a to v akejkoľvek situácii. Aby to bolo možné, je pri vytváraní podmienok poistnej zmluvy potrebné vziať do úvahy rizikový profil každého klienta.

Pri uzatváraní životného poistenia teda poisťovňu zaujíma, aký je váš skutočný zdravotný stav – aký životný štýl vediete, či máte diagnostikované ochorenie, poprípade to, či ste v minulosti utrpeli serióznejšie úrazy. Na prešetrenie zdravotného stavu poisťovni slúži zdravotný dotazník. Pri jeho vyplňovaní je veľmi dôležité odpovedať pravdivo. Okrem toho, že je pravdivosť odpovedí vymedzená aj legálne, konkrétne paragrafom 793 Občianskeho zákonníka, nezamlčať fakty, či neprilepšovať realitu by malo byť aj vo vašom osobnom záujme.

V prípade vzniku poistnej udalosti má totiž poisťovňa právo nazrieť do vašej zdravotnej karty ako u všeobecného lekára, tak aj do elektronickej karty vedenej v zdravotnej poisťovni. Ak by ste v dotazníku zamlčali niektoré podstatné fakty, poisťovňa vám nemusí vyplatiť plnú sumu uvedenú v zmluve, alebo dokonca môže celú zmluvu stornovať.

Predchorobie – diagnózy, na ktoré sa vaše poistenie nevzťahuje

Poistné plnenie sa viaže iba na diagnózy, ktoré vzniknú až po uzatvorení poistky. Ak napríklad klient  trpí kardiovaskulárnym ochorením, riziko, že nastane poistná udalosť, je oveľa vyššie ako pri zdravom klientovi. Ochorenia a diagnózy, ktoré si so sebou klient nesie pred uzatvorením poistenia, sa označujú pojmom predchorobie. Poisťovňa môže odmietnuť poistné udalosti, ktoré súvisia s týmito diagnózami – nemusí nastať poistné plnenie.

Existuje „správny“ postup?

Áno. Aj keď je obšírnejší (vzhľadom na kroky, ktoré treba podniknúť), vo finále pre klienta predstavuje veľký benefit. Ide o predbežné ocenenie zdravotného stavu – ideálny a najtransparentnejší spôsob, vďaka ktorému žiadateľ hneď vie, na čom je. Vďaka tomuto spôsobu je možné predísť spomínaným nepríjemným prekvapeniam.

Postup je nasledovný: Poisťovni sa odovzdajú lekárske správy, vyplnený zdravotný dotazník a rozsah, v akom sa chce klient poistiť. Tá následne zašle výsledok, v ktorom sa žiadateľ presne dočíta, za akých podmienok a v akom rozsahu s ním poisťovňa uzatvorí zmluvu. V ideálnom prípade pôjde o poistenie v plnom rozsahu bez cenovej prirážky, čo sa však nepošťastí ani polovici budúcich poistencov. Ďalšími možnosťami, na základe zdravotnej situácie klienta, je už spomínaná cenová prirážka, v horšom prípade vylúčenie konkrétnych diagnóz až nepoistiteľnosť žiadateľa.

Ďalším benefitom predbežného ocenenia zdravotného stavu je fakt, že žiadateľ získa odpoveď na otázku, v ktorej poisťovni je vzhľadom na jeho situáciu poistka najvýhodnejšia.

Jednotlivé poisťovne majú rozličné prístupy v súvislosti s oceňovaním zdravotného stavu. Zatiaľ, čo v jednej poisťovni môžete pri danej diagnóze dostať výluku z poistenia, v inej by tú istú situáciu riešili iba cenovou prirážkou a poistným krytím. V praxi sme vďaka predbežnému oceneniu schopní pre klientov hľadať najvýhodnejšie možnosti, ale tiež nakombinovať riešenie na mieru.

Druhým spôsobom je uzatvorenie zmluvy so zdravotným dotazníkom klienta, ale s tzv. následným oceňovaním zdravotného stavu. Ak bude poisťovňa pri tomto postupe potrebovať zo strany žiadateľa ďaľšie dokumenty, vystaví intervenciu poistnej zmluvy. V tej klienta informuje o jej požiadavkách, na ktorých splnenie má klient vymedzený čas niekoľkých mesiacov. Nesplnenie tohoto časového intervalu znamená zaniknutie zmluvy a vrátenie poistného. Ak klient termín dodrží, poistná zmluva môže byť uzatvorená spôsobom, akým sme popisovali vyššie. Možnosť následného oceňovania zdravotného stavu odporúčame iba klientom s absolútne ideálnym zdravotným stavom. V opačnom prípade sa môže celý postup radikálne skomplikovať.

Chcete si byť istí? Spoľahnite sa na odborníka!

Oblasť životného poistenia je plná špecifických úskalí. Človek, ktorý nie je v tejto oblasti odborníkom, nemusí byť schopný porovnať a zvážiť všetky možnosti a vybrať si najlepšie riešenie. V horšom prípade môže úplne prísť o možnosť poistného plnenia, v lepšom prípade bude “iba” preplácať. Práve preto odporúčame uzatvorenie životného poistenia konzultovať s odborníkom. Ak si nie ste istí nastavením svojho poistenia, alebo ste túto problematiku doteraz neriešili vôbec, ponúkame vám možnosť bezplatnej konzultácie.

Vizuály: Canva, pexels.com

Poistenie práceneschopnosti v roku 2022? Kedy a komu sa oplatí?

Poistenie práceneschopnosti v roku 2022? Kedy a komu sa oplatí?

Vo februári 2022 bolo dočasne práceneschopných 5,86% Slovákov, pričom priemerná doba PN-ky dosiahla takmer 41 dní. V okresoch s vyššou priemernou mzdou čerpá nemocenské dávky podstatne menej ľudí (iba 2,4% v okrese Bratislava I.), zatiaľ čo v okrese Kysucké Nové mesto bol za sledované obdobie na PN-ke takmer každý desiaty človek. Dôvod je jednoduchý – nemocenské dávky sú pre ľudí s vyšším životným štandardom nedostačujúce. Riešením môže byť poistenie PN-ky. Neoplatí sa však každému.

Maximálne nemocenské v roku 2022 narástlo

Maximálna suma nemocenských dávok, ktorú vám Sociálna poisťovňa (prvých 10 dní zamestnávateľ) zaplatí, závisí od denného vymeriavacieho základu. V prípade, že ste celý predchádzajúci rok pôsobili v rovnakom zamestnaní, je váš vymeriavací základ vypočítný nasledovne:

(priemerná hrubá mesačná mzda * 12 mesiacov) / 365 dní

Prvých 10 dní PN-ky platí zamestnávateľ. 1. až 3. deň vám je to 25% z vymeriavacieho základu, 4.-10. deň ide už o 55%. Ak vaša pracovná neschopnosť trvá dlhšie, od 11 dňa máte nárok na nemocenské dávky zo Sociálnej poisťovne, rovnako v sume zodpovedajúcej 55% z denného vymeriavacieho základu.

Zlepšenie tento rok nastalo v prípade maximálneho denného nemocenského, ktoré narástlo zo 71,80 eur na 74,49 eur. V praxi to znamená, že pokiaľ by ste PN-ku čerpali 31 dní, dostanete najviac 1270,3 eura. Samozrejme, ide o zmenu k lepšiemu. Súčasne však o najvyššiu sumu, na ktorú máte nárok. Viac sa vám nedostane, bez ohľadu na to, koľko zarábate, alebo či splácate hypotéku.

Vyšší príjem znamená zásadnejšiu stratu.

Už zrejme tušíte, že problém budú mať práve  ľudia, ktorí zarábajú nadštandardne, akokoľvek paradoxne to znie. Strata ich príjmu je v prípade náhleho zranenia či choroby podstatne vyššia. Ak ich vysokým platom zodpovedá aj vyšší životný štandard, poprípade splácajú vysoké splátky hypotéky či leasingu, môžu sa dostať do problémov.

 

 

 

Poistenie pracovnej neschopnosti. Luxus alebo nevyhnutnosť?

Cieľom poistenia PN-ky je krytie životných nákladov v prípade zranenia či náhlej choroby. Dopĺňa tak nemocenské dávky, ktoré, ako sme spomínali, nie vždy stačia. Ide o pripoistenie k životnému poisteniu, ktoré ale nie je pre každého. Keď s klientom príde reč na poistenie PN-ky, odpoveď na otázku, či sa oplatí, nie je vždy jednoznačná. Do hry vstupuje množstvo faktorov.

Hlavným faktorom pri rozhodovaní, či platiť za toto pripoistenie, je vaša schopnosť prežiť z nemocenských dávok. Ak pre vás strata časti príjmu predstavuje problém, a to z akéhokoľvek dôvodu, jedným z riešení môže byť práve toto pripoistenie.

Dôležité je tiež to,  či máte viacero druhov príjmov alebo či máte vybudovanú železnú rezervu. V kontexte ponuky pripoistení je otázka poistenia PN-ky tiež dilemou, a klientom ju odporúčam v prípade, že majú vyriešené dôležitejšie pripoistenia vzhľadom na ich životnú situáciu.

Ďalším z faktorov je aj požadovaný komfort. Poistená osoba si si totiž dopraje v priemere až dvakrát dlhšiu dobu na doliečenie, ako nepoistená osoba.

Táto štatistika má pomerne vysokú výpovednú hodnotu a mala by vás zaujímať najmä v prípade, že máte tendenciu pracovať „cez mŕtvoly“, aj napriek tomu, že sa necítite dobre. Ak ste sa v tomto opise našli, poistenie PN-ky je pre vás vhodným riešením. Ak dočasne stratíte príjem  v dôsledku choroby či zranenia, budete spokojnejší a doprajete si regeneráciu a oddych, ktorý potrebujete.

Zhrnutie na záver

Čo si teda odniesť z tohoto článku? Oplatí sa priplácať si za poistenie pracovnej neschopnosti?

Vo všeobecnosti platí, že ak vaše výdavky nepresahujú čiastku, ktorú vám v prípade dočasnej straty príjmu pokryjú nemocenské dávky, poistenie PN-ky nepotrebujete. Ak sa pozrieme na toto pripoistenie v rámci štruktúry všetkých vašich pripoistení, je dobré o ňom začať premýšľať až v momente, kedy máte vyriešené všetky podstatnejšie záležitosti (smrť, invalidita, kritické ochorenia,…). Ak vo vašom rozpočte zostanú peniaze na poistku navyše, je načase začať riešiť pracovnú neschopnosť. Nie však naopak.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Zdroj titulnej fotky: Canva

Nie ste si istí výberom pripoistení?

Ponúkame vám bezplatnú konzultáciu s jedným z našich odborníkov!

Životné poistenie a koronavírus. Čo kryjú poisťovne?

Životné poistenie a koronavírus. Čo kryjú poisťovne?

Správy o koronavíruse sa za posledné mesiace stali bežnou súčasťou našich životov. Niektorí môžu mať pocit, že sa ich epidémia netýka, k iným sa však mohla priblížiť, ak ochorel člen ich rodiny, známy, alebo sa sami nakazili vírusom. Keďže ide o ochorenie, ktoré nás môže vyradiť z pracovného života až na niekoľko týždňov, napadne nás obrátiť sa na pomoc poisťovne. Žiaľ, nie je úplne jednoznačné, kedy máme v súvislosti s koronavírusom nárok na poistné plnenie a kedy nie.

Čo ak mám koronavírus?

Poďme hneď k veci. Väčšina poisťovní plní poistné krytia v plnom rozsahu, ak je klientovi lekárom diagnostikovaný COVID-19. Výnimkou je poisťovňa Wüstenrot, ktorá má vo svojich všeobecných poistných podmienkach pre životné poistenie výluku pre prípad pandémie: „Nárok na poistné plnenie nevzniká, ak k pracovnej neschopnosti došlo v dôsledku epidémie postihujúcej rozsiahle územie a veľkú časť populácie (pandémia).“

Wüstenrot však vydala verejný prísľub tvrdiac, že v prípade smrti klienta z dôvodu COVID-19 bude plniť poistné krytie.Taktiež uvádza, že doteraz plnila každú poistnú udalosť súvisiacu s koronavírusom.

Oveľa frekventovanejším problémom, ako samotné ochorenie je povinná karanténa. Nie je však karanténa ako karanténa…

Bola mi nanútená povinná karanténa. Ako mi vie poisťovňa pomôcť?

Tu treba rozlišovať dve situácie. Karanténa vám môže byť nariadená aj pokiaľ nemáte diagnostikovaný koronavírus, ale predstavujete riziko pre svoje okolie. Dôvodom môže byť pobyt v zahraničí alebo napríklad kontakt s nakazenou osobou či ohniskom pandémie. Nárok na poistné plnenie z dôvodu práceneschopnosti (PN) vám vzniká len za predpokladu, že je ochorenie alebo podozrenie na ochorenie diagnostikované lekárom. Ak ochorenie alebo podozrenie na ochorenie nie je potvrdené lekárom a klient čerpá PN iba z dôvodu povinnej karantény, nárok na poistné plnenie nevzniká.

„Či už podozrenie z infekcie COVID-19 (lekárska diagnóza č. U07.2) alebo potvrdenie infekcie COVID-19 (lekárska diagnóza č. U07.1) sú považované podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb za choroby. Tieto musia byt diagnostikované lekárom a dôvodom PN. Karanténa nie je diagnózou, a teda ani chorobou,“ uvádza Beáta Lipšicová z poisťovne Uniqua.

Máte pripoistenie hospitalizácie? Výhoda pre vás!

Pri hospitalizácii je dôležitý samotný pobyt v nemocnici, a to či vám diagnostikujú COVID alebo nie, nezohráva žiadnu úlohu.

„Hospitalizácia nie je vylúčená a v poistení ju kryjeme. Vyplatí sa vždy dojednaná výška dávky na deň počas trvania hospitalizácie,“ hovorí Beáta Lipšicová z poisťovne Uniqua.

Situácia ohľadom pandémie koronavírusu je teda dobrým príkladom dôležitosti rozumného zvolenia pripoistení. Klienti, ktorí sa rozhodli pripoistiť si hospitalizáciu majú nárok na poistné plnenie, na rozdiel od tých, ktorí si hospitalizáciu nepripoistili.

Keď je koronavírus spúšťačom závažnejších chorôb.

COVID-19 nie je poisťovňami považovaný za kritické ochorenie. Pripoistenie kritických chorôb vám teda v tomto prípade nepomôže. Ak je však koronavírus spúšťačom vážnejších ochorení, akými je napríklad komplikovaný zápal pľúc, poisťovňa je poviná kryť poistné plnenie.

Pozor na čakacie doby

Netreba zabúdať ani na čakacie doby. Ak by ste teraz rozhodli uzatvoriť nové životné poistenie, nespoliehajte sa na to, že poisťovňa vás bude chrániť hneď od prvého dňa. V zmluvných podmienkach každej poisťovne je uvedené, kedy dané pripoistenie vstupuje do platnosti. V prípade PN a hospitalizácie sa trvanie čakacej doby pohybuje od dvoch do troch mesiacov, v prípade závažných ochorení od troch mesiacov do pol roka. Poisťovne sa týmto spôsobom chránia pred prípadným špekulovaním klientov.

Nenechávajte veci na náhodu!

Momentálna situácia vo svete je jasným príkladom, že život a zdravie človeka sú krehké a okolnosti sú nevyspytateľné. V otázke životného poistenia je potrebné dobre zvážiť, ktoré pripoistenia zvoliť. V každej situácii aj mimo COVID-19 je dôležiteé mať zabezpečený príjem v prípade neočakávaných situácií

Poplatok za správu peňazí vo vašom poistení vás môže prekvapiť

Poplatok za správu peňazí vo vašom poistení vás môže prekvapiť

V minulom článku sme sa venovali správcovskému poplatku pri aktívnom investovaní. O tom, že investičné životné poistenie nemôžme pokladať za plnohodnotný investičný produkt, a že spájať sporenie a poistenie je jedným z najhorších finančných rozhodnutí sme už písali tiež. Poďme sa dnes ale pozrieť na správcovský poplatok v rámci investičného a kapitálového poistenia. Z dlhodobého hľadiska ide o vôbec najdrahší poplatok. To však zďaleka nie je všetko. Ste si istí, že ho neplatíte dva krát?

Skryté poplatky

Dobrý finančný produkt musí byť transparentný. Nikto predsa nechce platiť bez toho, aby vedel kam naozaj putujú jeho peniaze. Čo sa poistenia týka, s transparentnosťou to nebýva vždy ružové. Za jediný naozaj transparentný druh považujem rizikové životné poistenie. Zaplatené poistné slúži na pokrytie potenciálneho rizika smrti. Keď dôjde k úmrtiu poistenca, poisťovňa vyplatí fixnú, dopredu stanovenú sumu. Jednoduché, transparentné a bez zbytočných otáznikov.

V článku o IŽP som naopak došiel k záveru, že investičné poistenie môžeme považovať za úplný protiklad transparentnosti. Možno si spomínate na tento výpis z investičného životného poistenia po dvoch rokoch fungovania zmluvy.

 

 

 

 

 

Na prvý pohľad celkom dobrý výsledok, hodnota investície, teda 669,5 eur, však bohužiaľ nepatrí vám. Slúži na zaplatenie „počiatočných nákladov spojených s uzatvorením zmluvy“.
Za týmto tajomným názvom sa ale skrýva obyčajná provízia, ktorú si poisťovňa nárokuje.

Celý objem vašej „investície“ za v priemere prvé dva roky od uzatvorenia zmluvy takpovediac zmizne do vrecka poisťovne. A to naozaj nie je málo. Toľko k „transparentnosti“ investičného životného poistenia.

Účet prosím. Dva krát!

Management fee alebo jednoducho správcovský poplatok je termín zaužívaný pri aktívne riadených investíciách. Ide spravidla o ročne vyplácanú odmenu manažérom fondu. Ich úlohou je sledovať trh, na základe analýz prognózovať ekonomický vývoj a robiť finančné rozhodnutia za cieľom dosahovania čo najvyšších výnosov daného fondu.

Vieme, že v rámci IŽP prejdú naše peniaze rukami nie jednej, ale dvom inštitúciám. A to samozrejme nebude zadarmo.

Prvou inštitúciou je samotná poisťovňa. Stručný prehľad poplatkov, ktoré si nárokuje poisťovňa nájdete TU. Myslím, že môžem s čistým svedomím prehlásiť, že je sa jedná o celkom solídneho žrúta peňazí. S poplatkami ale nekončíme. Spomínate si? Ide predsa o „aktívne investovanie“. A to okrem iného znamená správcovský poplatok.
Najzákernejšie je na tom celom to, že v mnohých prípadoch si poplatok za správu investície neúčtuje len samotný správca fondu, ale aj poisťovňa. Platíte tak dva krát za to isté. Úplne zbytočne. Áno, technicky ide o aktívne investovanie do podielových fondov. Za čo však utrácate z dlhodobého hľadiska tisícky eur? Za najmenej výhodný produkt na trhu. A rozdiel vo výsledku je potom diametrálne odlišný.

Existujú oveľa rentabilnejšie spôsoby investovania. Pri pasívnom investovaní do ETF fondov sa dokonca úplne vyhnete správcovskému poplatku a zároveň môžete dosahovať výnosy prekonávajúce aktívne riadené fondy. Je pre to lepšie dva krát merať, a raz rezať, respektíve čítať medzi riadkami, aby naše finančné rozhodnutia hrali vo váš prospech.

Ako sa klame vo veľkom? Tajomstvo úspechu investičného životného poistenia

Ako sa klame vo veľkom? Tajomstvo úspechu investičného životného poistenia

Minulý článok sa venoval IŽP ako takému. Úprimne dúfam, že po jeho prečítaní sa už nikto nechytí poisťovni priamo do siete. To, že existujú neporovnateľne výhodnejšie riešenia systematického investovania, napríklad do ETF fondov, a poistiť sa dá tiež oveľa rozumnejšie a flexibilnejšie už vieme. Napadlo vás ale niekedy, prečo sa toľko Slovákov dalo nachytať? Sme naozaj takí finančne negramotní?

Hlavne nezrozumiteľne
Poistné zmluvy nie sú práve druh literatúry, ktorú by ľudia čítali s radosťou. Dlhé strany plné drobného textu v sebe skrývajú naozaj veľké množstvo informácií a mimo iného aj to, kam sa tratia tisícky eur „investovaných“ pomocou IŽP. Problém je len jeden. Málokto rozumie, čo vlastne pojmy použité v zmluvách a výpisoch znamenajú. Na prvý pohľad ideálne poistenie a zhodnocujúce sa investície, v skutočnosti však naozaj katastrofálne vyhadzovanie peňazí do vzduchu.

Jadro problému

Už v minulom článku venujúcom sa investičnému životnému poisteniu sme použili výpis IŽP nemenovanej komerčnej poisťovne. Skúste si ho prezrieť a sami pre seba si zodpovedzte, akú hodnotu má investícia klienta tejto poisťovne.

 

 

 

 

 

Odpoveď je jednoduchá, predsa 669,50 eur. Alebo nie? Pravdu sa dozvedáme, až keď si bližšie pozrieme vysvetlivky k jednotlivým zložkám hodnoty investície.

Počiatočné podielové jednotky alebo čo vám v skutočnosti nepatrí

PPJ sú tvorené z poistného plateného v prvých dvoch alebo troch rokoch od uzatvorenia IŽP. Peniaze ktoré PPJ reprezentuje nie sú vaše. Sú majetkom poisťovne a majú slúžiť na pokrytie nákladov spojených s otvorením a vedením IŽP. Neinvestujú sa vo váš prospech a uvažujete správne, už nikdy ich neuvidíte. O tom, že vaša investícia má naozaj nulovú hodnotu vraví údaj APJ, teda akumulované podielové jednotky. Tie reprezentujú nakúpené podiely investičných fondov. Vidíte dobre, za prvé dva roky od začiatku poistenia ste vlastne neinvestovali nič.

Bonus na záver? Poisťovňou nezrealizované zrážky vo výške 39,84 eur znamenajú, že nie ste ani na nule, ale v mínuse takmer 40 eur. Áno, poistné platíte už dva roky. A áno, aj tak ste v mínuse. Stále si myslíte, že ide o výhodný produkt?

Ak ste nečítali náš predchádzajúci článok, ktorý komplexne opisuje celú problematiku IŽP, vo vlastnom záujme tak spravte. Odradiť vás môžu aj ostatné poplatky, napríklad tie, ktoré platíte 2 krát, a teda poisťovni ale aj spoločnosti spravujúcej vaše investície. Dozviete sa v ňom aj to, prečo je lepšie zvlášť sa poistiť a zvlášť, s rozumom investovať.

IŽP, hybrid medzi poistením a investovaním vďačí za svoju popularitu práve nevedomosti ľudí. Je smutné, že ťažko pracujúci ľudia, často živitelia rodín celý život doplácajú na zlé rozhodnutie a strácajú tak peniaze, ktoré by mohli veľmi jednoducho investovať a jedného dňa sa tešiť sa z výnosov.

Ak si nie ste istí, ako sa rozhodovať v oblasti financií, obráťte sa na nás. Naši odborníci sú zárukou, že vaše peniaze budú pracovať pre vás, a nie proti vám.