Najlepší dôchodkový systém na svete

28. júna 2017

Veľmi aktuálnou a často skloňovanou otázkou vo všetkých vyspelých krajinách sveta je, čo najvhodnejšie a najkompatibilnejšie nastavenie penzijného systému. Spoločnosť Mercer uskutočnila štúdiu na základe ktorej je najlepší penzijný systém v Holandsku, Austrálii a Dánsku. Zároveň podľa Allianz Pension Sustainability Index patrí Holandsko medzi krajiny s najudržateľnejším dôchodkovým systémom.

Na popredné priečky sa Holandsko dostáva aj napriek tomu, že ide o rovnaký systém ako má Nemecko, ktoré si v rámci štatistík vedie o dosť horšie. Štruktúra pilierov je rovnaká v oboch štátoch. V čom je teda tajomstvo holandského úspechu? Vo váhe jednotlivých pilierov.

Systém pozostáva z dvoch hlavných pilierov – prvý je tzv. paušálny verejný systém a druhý zamestnanecký systém. Prvý pilier pri tom zabezpečuje podiel len 32% priemerného dôchodku. Druhý pilier je dobrovoľný. Odchod do dôchodku je stanovený rovnako pre mužov aj ženy na 65 rokov. Občania sa o svoj vlastný dôchodok starajú a pristupujú k nemu veľmi zodpovedne, čo znamená že miera súkromných uspor je vysoká. Priemerný čistý vyplácaný dôchodok dosahuje 89 % priemerného čistého príjmu. Systém je tiež založený viac na zásluhovosti vzhľadom na zamestnanecké penzie. Čím vyššie príjmy, tým vyšší dôchodok. Holandská vláda legislatívne zabezpečila podporu skrátených pracovných úväzkov, čo sa pozitívne odzrkadlilo na zamestnanosti občanov v staršom veku.

Na základe odprezentovaného nám vyplýva, že kľúčom pre financovanie dôchodkov je druhý pilier, ktorý tak isto ako v Nemecku predstavujú zamestnávateľské penzijne schémy. V kolektívnych podnikových dôchodkových schémach je v Holandsku zapojených viac ako 90 % zamestnancov. Rôzne formy individuálneho sporenia predstavuje tretí pilier, pri ktorom za určitých podmienok môže dôjsť k nahradeniu druhého pilieru.

Majetok v druhom a tretom pilieri je vyšší ako 150 % holandského HDP. Ak k danému výpočtu pridáme súkromne úspory holandských obyvateľov, výsledok hodnoty uspor bude predstavovať 304,3 % HDP, čim sa z Holanďanov stáva najbohatší národ na svete. Dôležitým faktorom je správne nastavenie legislatívy. V Holandsku fungujú výrazné daňové úľavy v rámci súkromného šetrenia.

Holandské dôchodkové zamestnanecké penzijne schémy sú postavene na princípe „defined-benefit schemes“. Výpočet príjmu na dôchodku je v tejto schéme určený na základe poistno-matematických princípov, a teda nie je priamo úmerný výške úspor alebo zhodnoteniu na osobnom dôchodkovom učte. V tejto schéme sú pre výpočet dôchodku dôležité faktory, ako dĺžka odvádzania príspevkov, ale aj ich výška. Na základe tohto sa zamestnanecká dôchodková schéma správa ako štát. No na rozdiel od štátu prerozdeľuje dôchodky na základe skutočných aktív, ktoré má v správe a následne ich zhodnocuje. Veľkou výhodou je, že sa dôchodok určuje na základe reálnych čísiel a finančného hospodárenia, bez vplyvu populistických politických rozhodnutí ohľadom výšky dôchodku.

Kým Slovensko dobehne Holandsko v efektivite dôchodkového systému(ak vôbec), bude väčšina z nás už v dôchodkovom veku. Preto si nastavme každý individuálne svoj vlastný holandský dôchodkový systém. Vieme Vám s tým pomôcť.